DET MED SMÅT

Hos SPIRIT vil jeg hellere sprælle og være kreativ end formel.

Jeg er helst fri for kringlede spidsfindigheder og tør jura. En aftale er en aftale – også når den ikke er på papir. Men det er ikke altid ligetil at få alt aftalt og forklaret på forhånd. Det er lettere, når det er skrevet ned. Så det har jeg gjort.

Hører jeg ikke andet fra dig, går jeg ud fra, at du anerkender de følgende generelle betingelser som grundlaget for vores aftale om at levere WordPress website/blog.

1 – Aftale

1.1 Tilbud

Eventuelle tilbud på opgaver bliver sendt via mail (eventuelt som vedhæftet pdf-dokument)

1.2 Gyldighed

Medmindre andet er oplyst, gælder tilbud fra SPIRIT i 30 dage fra tilbud er sendt.

1.3 Aftale

En aftale regnes for bindende fra det øjeblik, den aktivt er bekræftet af dig via mail.

1.4 Ændringer

Eventuelle ændringer og tilføjelser til den oprindelige aftale noteres og sendes til SPIRIT via mail.

1.5 Indsigelsesfrist

Er der ikke indenfor 72 timer gjort skriftlig indsigelse mod det i opfølgende mail (og/eller i eventuelt vedhæftede dokumenter) oplyste, betragtes opfølgende tilbud eller ordrebekræftelse som bindende aftale for os begge.

2 – Praktiske forhold

2.1 Arbejdsproces

Arbejdet regnes for påbegyndt på den aftalte dato.

2.2 Deadline

Aftalte deadlines er afgørende for processens forløb.

Overskrides deadlines forlænger ofte den samlede arbejdstid – og kan betyde væsentlige forsinkelser og udgifter.

Såvel SPIRIT og kunde forpligter sig derfor til at overholde aftalte tidsfrister.

I perioden mellem aftalt startdato og aftalt deadline forpligter kunden sig til at reagere i løbet af max. 24 timer på alle anmodninger om at levere materialer, oplysninger eller reaktioner, der har direkte betydning for arbejdsprocessen.

Såvel SPIRIT som kunde forpligter sig til at sikre, at arbejdsprocessen bliver så kort, som muligt.

2.3 Forsinkelser

Ved forsinkelse der forårsages af SPIRIT eller dennes leverandører, kan betalingsfristen udskydes tilsvarende.

I tilfælde af udsættelse(r), manglende levering eller reaktion fra kundens side på designudkast, mail og lignende, forbeholder SPIRIT sig ret til at fakturere for overflødiggjort kapacitet (arbejdstid og/eller andre ressourcer).

SPIRIT kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelser, der skyldes tekniske problemer eller tilsvarende hos eksterne leverandører (webhotel, DK-Hostmaster etc.)

2.4 Forberedelser

Ønskes der backup af et eventuelt tidligere website før et nyt etableres, er det kundens eget ansvar, at dette sker og i passende tid før SPIRIT påbegynder arbejdet.

2.5 Flytning af domæne

Ved flytning af domæne er kunden selv ansvarlig for at sikre enhver form for indhold på både webserver, mailserver o.a. medmindre andet er skriftligt aftalt.

2.6 Opsigelse af aftaler med webhotel

Ved flytning af domæne fra et webhotel til et andet er kunden selv ansvarlig for eventuelt at opsige hidtidige aftaler og i rette tid.

3 – Materialer

3.1 Kundens levering af materialer

Al tekst til website leveres elektronisk (enspaltet format – via mail eller som .doc, .docx eller .txt)

Logo/billedmateriale leveres elektronisk i korrekt format (.jpg, .jpeg, .png eller gif).

3.2 Ansvar for leveret materiale

Ved levering af materiale, der fylder mere end 2 mb anvendes DropBox, Box.net, ftp, USB-stick, CD.

Alle materialer skal leveres i kopi og kunden er selv ansvarlig for at have originaler.

3.3 Opbevaring af materiale

SPIRIT påtager sig ikke noget ansvar for at bevare leverede materialer.

3.4 Juridisk ansvar for materiale

Du er som kunde selv ansvarlig for, at leveret materiale overholder gældende lovgivning samt for ikke at krænke 3. mand ved materiale der leveres til brug på webhotel, hjemmeside eller i andet design samt ved registreringer af domænenavne.

3.5 Materiale der anvendes efter opgavens levering

SPIRIT samt partnere/konsulenter/forhandlere/samarbejdspartnere fraskriver sig ethvert ansvar for materiale, billeder, tekst m.v. der anvendes i kundemateriale/hjemmeside m.v. efter opgaven er afleveret. For dette er kunden til enhver tid den ansvarlige i forhold til dansk og udenlandsk lovgivning.

3.6 Open source software

I det omfang der benyttes open source software (eksempelvis WordPress og diverse plugins), kan SPIRIT desværre ikke yde nogen form for garanti for denne. Der er tale om software, der løbende udvikles og forandres – uden for SPIRIT’s indflydelse.

3.7 Ingen garanti for ekstra funktioner

SPIRIT kan ikke yde nogen form for garanti for diverse funktioner, designskabeloner etc. der anvendes til open source software. Uanset disse funktioner er gratis eller købt.

Der kan eksempelvis ikke ydes garanti for, at diverse plugins og designskabeloner fremover udvikles, så de også kan fungere sammen med fremtidige versioner af den anvendte software (eks. WordPress). Der kan derfor heller ikke gives garanti for, at et plugin virker efter en opdatering af dit website til en nyere version.

3.8 Fejl på software eller data

Problemer der opstår som følge af fejl og/eller mangler på anvendt software eller data kunden har anskaffet og/eller leveret, påtager SPIRIT sig ikke ansvaret for.

4 – Ansvar og rettigheder

4.1 Tab

SPIRIT er ikke ansvarlig for kundens eventuelle driftstab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af fejl i materiale, driftsstop/sikkerhedsproblemer på webhotellet eller andet.

4.2 Domænenavn

Domænenavn(e) og webhotel oprettes altid i kundens navn.

Kunden er ansvarlig for, at der angives korrekte oplysninger til DK-Hostmaster og webhotellet – og ligeledes ansvarlig for, at DK-Hostmaster fremover er i besiddelse af korrekte oplysninger

DK-Hostmaster og webhotel fremsender særskilt faktura til kunden for egne ydelser.

Kunden er selv ansvarlig for at afgive korrekte og fyldestgørende oplysninger til brug ved oprettelse af domænenavn(e) og webhotel.

4.3 Webhotel

Er der tale om at flytte domænenavn til nyt webhotel, er kunden selv ansvarlig for, at alle aftaler med det hidtidige webhotel etc. opsiges og i rette tid.

SPIRIT er ikke på nogen måde ansvarlig i forhold til webhotellet, dets service, sikkerhed, priser og/eller øvrige vilkår, handlinger, forhold, fejl og mangler.

4.4 Fejl i produceret materiale

SPIRIT er alene ansvarlig for egenproducerede fejl i det af SPIRIT leverede – ikke for fejl/mangler i anvendt software/materiale.

4.5  Lovpligtige informationer

Du er som kunde selv ansvarlig for, at din hjemmeside/blog indeholder alle de informationer, der kræves for din branche.

Vær blandt andet opmærksom på, at “Virksomheder skal i breve og på andre forretningspapirer, herunder elektroniske meddelelser, og på virksomhedens hjemmeside angive navn, hjemsted og CVR-nr.”

LOV nr 616 af 14/06/2011

4.6 Korrektur, fejl og rettelser

Tekniske og/eller sproglige fejl, som SPIRIT er direkte ansvarlig for, bliver rettet uden yderligere fakturering indenfor 30 dage efter opgaven er afleveret.

4.7 Anmodning om korrektur

Når en opgave er løst, helt eller delvist, har kunden ret til korrekturrettelser m.v. jvf. betingelser og specifikationer.

Anmodning om rettelser skal, medmindre andet er aftalt, fremsættes senest 72 timer fra (del)opgavens levering.

Herefter betragtes (del)opgaven som godkendt og afsluttet.

4.8 Skade og tab

SPIRIT og samarbejdspartnere frasiger sig ethvert ansvar for tabt omsætning/indtjening eller anden skade/tab af såvel økonomisk som anden karakter ved brug og køb af ydelser fra SPIRIT.

4.9 Erstatningsansvar

SPIRIT økonomiske ansvar i forhold til punkt 4.4 og 4.5 kan ikke overstige det beløb SPIRIT har modtaget for opgaven – fratrukket de udgifter SPIRIT måtte have haft til underleverandører på opgaveløsningen. Eksempelvis til grafiker, fotograf, programmør, tegner eller andet.

5 – Ophavsret

5.1 Ophavsret til leveret materiale

Kunden er selv ansvarlig for, at materiale (billeder, tekst, lyd, video) der leveres til SPIRIT til brug i opgaven ikke krænker nogens ophavsret og heller ikke på anden måde er i strid med gældende love.

5.2 SPIRIT ophavsret

Tekster, webdesign og andet, der udarbejdes af SPIRIT, er beskyttet af loven om ophavsret i det omfang der er tale om materiale, der er beskyttet heraf.

5.3 Ændringer i leveret materiale

Ændringer i themes (designskabeloner) der er producerer af SPIRIT må ikke foretages uden forudgående aftale med SPIRIT, som tillige forbeholder sig ret til at afvise ændringer.

5.4 Anden anvendelse af materiale

Det af SPIRIT udarbejdede materiale må som udgangspunkt kun anvendes til det aftalte formål og på det aftalte domænenavn.

Det af SPIRIT udarbejdede materiale må hverken videresælges, udlejes, videregives eller på anden måde stilles til rådighed for andet og/eller andre end aftalt ved opgavens begyndelse.

5.5 Videreudnyttelse af materiale

Brug af leveret materiale i anden sammenhæng end aftalt kan i visse tilfælde tillades – men kun efter forudgående aftale og fakturering.

5.6 Dansk Journalistforbund og ophavsretten

Eventuel overtrædelse af SPIRIT ophavsret vil i sidste instans blive overgivet til Dansk Journalistforbund

6 – Priser og betaling

6.1 Prisgaranti

Alle ydelser faktureres efter den prisliste, der er gældende på bestillingstidspunktet.

6.2 Fakturering

SPIRITs priser er ekskl. 25% moms

Priserne er baseret på de aftaler, der er indgået via telefon/møder/mail.

Alt bestilt arbejde der rækker ud over det udtrykkeligt aftalte, vil blive faktureret efter SPIRIT prisliste eller timepris.

Alle tilbud fra SPIRIT er som udgangspunkt baseret på, at materiale leveres til aftalt tid – samt i korrekt og brugbar kvalitet fra kunden eller dennes leverandør(er).

6.3 Betaling til bankkonto

Alle betalinger til SPIRIT foregår ved overførsel til bankkonto (Se på faktura)

Fakturanummer bør altid anføres.

6.4 Forudbetaling

Hvis opgavens løsning forudsætter, at SPIRIT skal købe billeder, logo, fotos, funktionalitet eller andet til opgavens løsning, kan det komme på tale, at disse indkøb skal betales forud.

Ved opgaver til kr. 15.000 og derover forbeholder SPIRIT sig ret til at opkræve 50% af beløbet forud.

6.5 Faktura

Det fulde beløb eller evt. restbeløb faktureres som udgangspunkt senest 30 dage efter opgaven ifølge aftale er påbegyndt.

6.6 Løbende betaling

Ved projekter, der strækker sig over mere end 30 dage fra projektstart, forholder SPIRIT sig ret til løbende at fakturere for såvel arbejdstid som anskaffelse af materialer fra eksterne leverandører.

6.7 Betalingsfrist

SPIRIT’s standard betalingsfrist er 8 dage netto fra faktureringsdato. Længere betalingsfrist kan aftales.

6.8 For sen betaling

Et tilgodehavende, der ikke betales rettidigt, bliver pålagt et rykkergebyr på 100 kr.

Derudover forbeholder jeg mig ret til – ved for sen betaling – at opkræve et såkaldt kompensationskrav på kr. 310,00 kr.

6.9 Inkasso

Er betalingen ikke foretaget senest efter 3. rykker kan sagen uden yderligere overdrages til retslig inkasso.

7 – Samarbejdspartnere og underleverandører

7.1 Valg af samarbejdspartnere og underleverandører

SPIRIT kan frit vælge og skifte samarbejdspartnere samt leverandører af ydelser og produkter der indgår i den samlede løsning til kunden – medmindre det er aftalt at lade bestemte leverandører indgå i projektet.

8 – Ophævelse af aftale

8.1 Misligholdelse

Hvis en af de i en indgået aftale involverede parter i væsentlig grad misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen, kan den anden part uden varsel ophæve aftalen.

8.2 Økonomisk ansvar ved ophævet aftale

SPIRIT har, ved ophævelse af aftale som følge af forhold som beskrevet i 8.1, krav på at blive honoreret for det anvendte tidsforbrug samt eventuelle udlæg til materialer eller underleverandører.

8.3 Opsigelse af aftale

Såfremt kunden opsiger eller misligholder en indgået aftale forbeholder SPIRIT sig alle rettigheder til det af SPIRIT udførte og ufærdige arbejde – uden at yde økonomisk kompensation eller nedslag i pris herfor.

8.4 Fakturering ved opsigelse af aftale

Opsiges aftalen efter arbejdet er påbegyndt og med mindre end 7 døgn til deadline (30 dage efter aftalens indgåelse, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt), vil det på kontrakten angivne samlede beløb blive opkrævet.

8.5 Misligeholdelse af aftale

SPIRIT er berettiget til straks at stoppe alle ydelser uden økonomisk kompensation, hvis kunden går i restance, bliver registreret i RKI, indgår betalingsstandsning eller konkurs.

9 – Markedsføring

9.1 Brug af opgaveløsning til markedsføring

SPIRIT forbeholder sig som udgangspunkt ret til – når arbejdet er afsluttet – at anvende kundens navn og screendump af webdesign i markedsføringsøjemed. Det respekteres dog, hvis kunden ved aftalens indgåelse eller senest ved opgavens aflevering modsætter sig dette.